Saltstraumboka 2008

2008

Forord

Velkommen som leser av 1.utgaven av Saltstraumboka! Det er med stor glede, og en viss stolthet, at redaksjonen legger fram årboka. Saltstraumen har så langt vi vet i dag, vært befolket i mer enn 11.000 år. Det er pr. i dag det 3. eldste bosettingsområde i Norge, og absolutt eldst i Bodø kommune. Saltstraumen har derfor en lang historie, og det er et området fullt av historier.

Saltstraumen Museum mener at dette fortjener å bli dokumentert og formidlet. Etableringen av en årbok for Saltstraumen er et ledd i dette arbeidet. Det må sees i sammenheng med øvrig virksomhet knyttet til stiftelsen Saltstraumen Museum og med arbeidet til Saltstraumen historielag.

Saltstraumen Museum har oppnevnt årbokas redaksjon, og står ansvarlig for produksjonen. Vi tar sikte på årlige utgaver. Bidragene til årboka har vi fått fra "innfødte" og utflyttere, fagfolk og amatører. Det er et hyggelig problem at vi faktisk har fått mer stoff enn vi har plass til i årets utgave. Noe må derfor stå over til neste år. Vi retter en hjertelig takk til alle bidragsytere; også til dere som må vente til neste år med å få stoffet publisert.

En stor glede er det også at vi har fått tilgang til et fantastisk bildemateriale fra Saltstraumen opp gjennom tidene, ved at historielaget har fått kjøpe en bildebase av Birger Jan Johansen. Dette er i hovedsak bilder som har vært i de to bindene av bygdebok for Saltstraumen (2001), samt en del bilder etter Håkon Hansen Vatnet. Vi er utrolig takknemlig for å ha fått tilgang til denne bildeskatten, som sammen med de bilder historielaget har samlet lokalt, og som brukes i de årlige Saltstraum-kalenderne, utgjør en viktig dokumentasjon av Saltstraumens historie. Alle bilder som brukes er klarert med rettighetshaverne.

Vi har valgt å produsere årboka i samarbeid med andre årbokredaksjoner i Salten. Vi takker de erfarne utgiverne for å ha invitert oss inn i dette faglige fellesskapet. Der er lærerikt for oss og det gir oss gunstige produksjonskostnader. Vi vil også takke Bodø kommune, Kulturavdelingen, og Saltstraumen Lokalutvalg for økonomisk støtte til produksjonen av denne førsteutgaven.

Vi i redaksjonen håper at du som leser blir fornøyd med resultatet, og at du gjerne tar kontakt med redaksjonen om du har stoff eller ideer til artikler, reportasjer eller bilder for nye årbøker.

Velkommen som leser av Saltstraumboka 2008.

Saltstraumen, september 2008
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit Madsen
Elisabeth Nilsen
Jon Lars Seines

Innhold

Forord
Arven fra Straumkallen
Samliv med "Brummeren fra Tuv" - lydinstrument fra steinalderen
Gamle bilder
Fra gammel til ny tid på Knaplund
Te Karoline!
Klippfiskproduksjon i Sunnan og Saltstraumen
Ei kule for svensken - Malmskipet "Hero"s sørgelige endelikt i 1905
Glimt fra Saltstraumen de siste 50 år
Soga om det gamle Ripnes
Julefortelling fra Ripnes i gamle dager
M.F. Børa av Saltstraumen
Ho bestemor i Skagvika
Den gamle samegrenda i Valnesmarka
07.07.07
Saltstraumen bibliotek 1890-1987
Bilder fra gamle Straum
Kåres loft
Karveskurd - et gammelt kunsthåndtverk
50-års konfirmanter 2008
Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2008
Reiselivet som framtidsnæring
Saltstraumen som del av verdensarven?


Saltstraumboka 2008

Ansvarlig utgiver: Saltstraumen Museum
Foto for- og bakside: Odd Willy Hansen
Grafisk produksjon: Lundblad Media Bodø AS
ISBN: 978-82-997920-0-4