Vedtekter oppdatert 2018

VEDTEKTER FOR SALTSTRAUMEN HISTORIELAG 

STIFTET1989 

§1. Formål. 

Saltstraumen Historielag har til oppgave å samle inn, bevare og medvirke til å utforske
kulturhistorisk materiale fra Saltstraumenområdet helt fram til vår tid. Gjennom formidling
via utstillinger i Saltstraumen Museum og aktuelle tidsskrifter, samt aktuelle og
formålstjenlige aktiviteter, skal kunnskap om vår kulturhistorie gjøres tilgjengelig for
allmennheten. 

Hovedmålsettingen er å fremme kunnskap, forståelse og respekt for våre kulturhistoriske
verdier, og med dette styrke vår identitet slik at vår lokale kulturhistorie utgjør fundamentet
for framtida. 

§2. Saltstraumen Museum 

Saltstraumen Museum eies og drives av Saltstraumen Historielag. 

Saltstraumen Museum forvalter ei samling av registrerte gjenstander fra lokalmiljøet, og
forvalter disse i henhold til kontrakt med giverne. Det er utarbeidet lister over alle gjenstander
som Saltstraumen Museum eier og forvalter. 

§3. Medlemmer / kontingent

a) De som vil støtte eller delta i historielagets arbeid kan tegne seg som medlemmer av
historielaget. Kontingent fastsettes av årsmøtet, og er en forutsetning for stemmerett her. 

Historielaget har flg. Kontingentgrupperinger: 

 • Medlem 
 • Æresmedlem 
 • Støttemedlem 

Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.


b) Æresmedlemskap i Saltstraumen historielag kan tildeles medlemmer som har gjort en  ekstraordinær innsats til fremme av lagets formål. Vedkommende tildeles et diplom, og fritas for å betale medlemskontingent. Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer kan fremmes av medlemmene overfor styret, som behandler innkomne forslag og innstiller til årsmøtet, som skal godkjenne forslagene. 

§4. Årsmøtet 

Årsmøtet er historielagets høyeste organ. Årsmøtet avholdes innen 4 måneder etter regnskapsårets slutt, og etter kunngjøring 3 uker før årsmøtet.

Følgende saker skal behandles: 

 • Årsmelding med revidert regnskap. 
 • Valg av styre og varamedlemmer. 
 • Valg av revisorer. 
 • Valgkomite for neste årsmøte. 
 • Fastsettelse av kontingent. 
 • Andre av gjørelser som styret mener bør legges fram for årsmøtet, samt innkomne årsmøtesaker fra medlemmer.

Alle avgjørelser skjer ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte på vanlig måte, ved styrebeslutning eller når 1/3 av historielagets medlemmer krever dette.

Det skal alltid føres protokoll fra årsmøtet. Denne underskrives av 2 valgte årsmøtedeltakere, samt referenten. 

§5. Styret 

Styret består av 5 medlemmer som velges blant medlemmene i historielaget: 

 • Leder 
 • 4 styremedlemmer. 
 • 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge. 

For å sikre kontinuiteten i styret velges hvert år to styremedlemmer for to år. Leder velges for to år . Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Samtlige medlemmer av styret kan gjenvelges. 

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer. To av disse velges hvert år. Et medlem velges for to år.

§6. Styrets konstituering og funksjon 

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. 

Styremøtene ledes av leder, og ved dennes forfall av nestlederen. Styret er beslutningsdyktig
når 3 styremedlemmer er til stede. 1.vara innkalles automatisk til alle styremøter, men har kun stemmerett når han / hun trer inn i varafunksjon ved forfall.

Ved stemmelikhet av gjør lederens dobbeltstemme. 

Dokumenter med forpliktende virkning undertegnes alltid av leder og nestleder i fellesskap. 

Styret oppretter arbeidsgrupper som man finner hensiktsmessig.

§7. Styrets oppgaver

a) Ivareta de lokalhistoriske interesser og lede historielaget og museet i samsvar med de til
enhver tid gjeldende bestemmelser og vedtekter. 

b) Bestemme og sette i verk nye tiltak som fremmer lokalhistoriske formål. 

c) Være høringsorgan for de offentlige myndigheter i saker som berører lokalhistoriske
spørsmål / verdier. 

d) Styret har ansvar for økonomi og den løpende drift og utvikling av Saltstraumen Museum.  Det skal føres delregnskap for årboka og museets drift. 

e) Styret har ansettelsesmyndighet. 

f) Styret er ansvarlig for å holde seg orientert om gjeldende tilskuddsordninger, søke disse og videre sørge for at museet er tilknyttet organisasjoner og sammenslutninger som er tjenlig for drift og utvikling av museet.

g) Styret fører tilsyn og sørger for vedlikehold av museets faste og rørlige eiendeler, har ansvar for at museets utstillinger fremstår tilfredsstillende, og at disse er tilgjengelige for publikum. 

h) Styret avgjør lån, bytte eller deponering av enkelte museumsgjenstander. Ingen av museets gjenstander må føres ut av landet – jfr. gjeldende lovverk. 

i) Styret har ansvar for fortløpende å registrere gjenstander med sammenlignbare metoder og
i tilsvarende systemer som andre museumsorganisasjoner. 

§8. Historielagets eiendeler / eiendom

Eiendeler eller eiendom som Historielaget erverver, kan ikke avhendes uten styrevedtak. 

§9. Nedleggelse 

Ved nedleggelse av historielaget, overtas kontantbeholdning og eventuelle eiendeler av
Saltstraumen Kommunedelsutvalg midlertidig, inntil annen overdragelse er avtalt. 

Styret får i oppgave å finne en annen løsning, ved evnt. nedleggelse. Denne paragrafen skal opp på årsmøte 2019. Er ikke sluttbehandlet pga Coronapandemien. 

§10. Vedtekter og Vedtektsendringer 

Vedtak om Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet. 

Vedtektene er revidert av Årsmøtet 12. april 2018.